Śledź nas na:Zaniechanie

Zaniechanie, ukaranie sprawcy jest to grupa trzech instytucji, która albo całkowicie wyłącza odpowiedzialność sprawcy czynu zabronionego (art. 16 i 16a) lub grupa instytucji, która prowadzi do złagodzenia odpowiedzialności karnej np. art. 17 i 18 lub odstąpienie od wymierzenia kary jako instytucja mieszana (art. 19).

Art. 16 - jest to dobrowolne zachowanie się sprawcy, które przejawia się z jednej strony odstąpieniem od realizowanego czynu, a z drugiej następstwom, skutkom tegoż czynu odstąpienia sprawcy, czym to było podyktowane ustawodawcę nie interesuje, mogą być różne czynniki determinujące sprawcę. Odstąpienie od realizowanego czynu musi mieć charakter stały, jak również sprawca musi odstąpić od zamiaru.

Elementy:

 1. przestępstwo skarbowe,

 2. wykroczenie skarbowe.

Przesłanki:

Sprawca, żeby móc korzystać z instytucji czynnego żalu musi:

 1. dokonać samodenuncjacji - zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych i ujawnić wszystkie inne dotyczące czynu zabronionego, musi udowodnić z kim dokonał jego realizacji, osoba która nie ujawni współsprawców nie może skorzystać z instytucji czynnego żalu.

 2. samodenuncjacja i ujawnienie wraz z osobami i współtowarzyszącymi ma granice jest nią fakt uzyskania przez organ czynu, nie może to nastąpić w czasie kontroli prowadzonej przez organ finansowy, możliwe jest to po kontroli,

 3. uregulowanie w całości, uszczuplenie należności publicznoprawnej w terminie wskazanym przez organ - jeżeli x ujawni fakt ujawnienia, to musi poczekać na decyzję organu i w wyznaczonym terminie wpłacić w wyznaczonej kwocie.

Może się pojawić kwestia przepadku przedmiotu przy czynnym żalu - może być dokonany przepadek przedmiotu bądź równowartości przedmiotu, przedawnienie może mieć zastosowanie do art. 29 pkt 4 (przedmioty podlegające przewożeniu koncesyjnemu).

 

Samodenuncjacja - może być dokonana ustnie (do protokołu) lub na piśmie złożonym w określonej komórce, przesłane listem poleconym, nie może być anonim, musi być podpisane, spełnione przez pomocnika.

 

Art. 16 § 6 - z instytucji czynnego żalu wyłącza się:

 1. sprawcę kierowniczego,

 2. sprawcę polegającego,

 3. osobę, która stworzyła grupę lub związek przestępczy bądź takim związkiem przestępczym kierowała, chyba że następuje ujawnienie ze wszystkimi osobami grupy lub związku - może wtedy skorzystać z instytucji czynnego żalu - wyjątek,

 4. prowokator + art. 16a - złożenie korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem wskazującym na przyczynę zaistniałego faktu konieczności - złożenie korekty i uiszczenia w terminie należności podatkowej - skuteczna korekta deklaracji podatkowej.

 

Konsekwencje czynnego żalu są pozytywne dla sprawcy czynnego żalu.

Art. 16 § 1 - żadna sankcja karna nie może być naruszona za popełnienie czynnego żalu. Pomimo faktu popełnienia go informacja nie jest wpisywana do żadnych rejestrów, nie ma orzeczenia skazującego, postępowanie jest umarzane.

 

Druga instytucja: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - art. 17 i 18 jako przepisy czynności materialnej + art. 142 - 147 jako przepisy proceduralne.

Sprawca może skorzystać z tej instytucji, gdy: okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości tzn:

 1. organ prowadzący postępowanie nie ma wątpliwości, co do podmiotu lub podmiotów prowadzących do czynnego żalu,

 2. organ prowadzący nie ma wątpliwości, co do okoliczności, które towarzyszyły czynowi zabronionemu.

Przesłanki:

 • osoba musi uiścić należność publiczno - prawną , jeśli zachodziła taka konieczność,

 • osoba musi uiścić kwotę najniższej grzywny grożącej za dany typo czynu zabronionego,

 • osoba musi wyrazić zgodę na przepadek przedmiotu jeśli zachodzi, uiszczenie zryczałtowanych kosztów postępowania.

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ma bardzo ogromne zastosowanie tylko do sprawców przestępstw lub wykroczeń sądowych tylko kary grzywny ograniczonych.

W przypadku kolejnych przestępstw ograniczonych taki sprawca nie może podpadać pod okoliczności z art. 37 i 38 i ich czyn jest zagrożony karą grzywny.

 Zobacz także