Śledź nas na:Treść praw autorskich

Autorskie prawa osobiste - chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem.

 

Aspekty prawa osobistego:

  1. prawo do autorstwa utworu - twórca może domagać się od osób trzecich, aby uznawały go za autora danego utworu, nie można zbyć się prawa do autorstwa

  2. oznaczenie utworu nazwiskiem, pseudonimem albo zachowaniem anonimowości. Autor decyduje o sposobie rozpowszechniania

  3. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykonania

  4. automatyczne prawo do przyznania autorowi prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności (nie można bez zgody publikować i zwielokrotniać)

  5. nadzór autora nad sposobem korzystania z utworu - autor ma prawo do korekty utworu, może zarządzać wycofanie utworu z obiegu.

Autorskie prawa majątkowe- stanowią, że twórcy przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Prawo do rozporządzania utworem - podobne zasady jak w prawie rzeczowym (sprzedaje lub udziela licencji) autor. Może sprzedać utwór osobie trzeciej, może go darować, użyczyć. Autor może także zniszczyć swoje dzieło -utwór.

W przypadku współautorstwa rozporządzić jest o wiele trudniej. Nie ma terminu przedawnienie do zniesienia współwłasności. W każdej chwili, w każdej sytuacji można znieść współwłasność.

Prawo do korzystania z utworu oznacza, że twórca lub inny podmiot uprawniony ma prawo do korzystania i podpisania się pod utworem.

Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 5% ceny dokonanych odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu.

Producenci urządzeń do utrwalania utworów zobowiązani są do opłat na rzecz artystów, twórców.

  • 3% zysków ze sprzedaży

  • 50% twórcom

  • 25%- artystom wykonawcom

  • 25%- producentom.

Polem ekspoatacji jest w szczególności:

utrwalenie

zwielokrotnienie

wprowadzenie do obrotu

publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie

nadanie za pomocą wizji, fonii lub za pośrednictwem satelity.Zobacz także