Śledź nas na:Zaniechanie

Grzywna za przestępstwo - jest to grzywna stawek dziennych 1/30 miesięcznego wynagrodzenia do 400 - krotności tej kwoty (ponad 30 zł do ponad 12000 zł). Najniższa grzywna wynosi od 10 stawek do 720 w trybie podstawowym, zaś za wykroczenia (art. 48 § 1) stawka równa jest 1/10 najniższego wynagrodzenia.

 

Kiedy nie może zaistnieć - art. 17 i 18?

Gdy nastąpiło zgłoszenie interwencji co do przedmiotów objętych przepadkiem - zasada, chyba że interwencja zostanie cofnięta przed wniesieniem aktu interwencji do sądu.

 

Z punktu widzenia przepisów procedury, nie może zaistnieć, gdy:

1) sprawca musi zostać poinformowany o możliwości skorzystania z art. 17 i 17 w trakcie pierwszego przesłuchania,

2) pewna wąska grupa sprawców, od 17 roku życia, gdy 18 lat ma finansowy organ po uzyskaniu zezwolenia może normalnie, miedzy 17, a 18 rokiem życia taką zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) musi uiścić w terminie wyznaczonym przez organ należność + odsetki, jak również karę grzywny,

3) wyrażenie zgody na przepadek przedmiotu, gdy chce skorzystać,

4) organ po analizie sprawy sporządza wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Sąd nie jest związany wnioskiem finansowego organu, może podjąć decyzję pozytywną (następuje wydanie orzeczenia - kara najniższa i przepadek, kara się kończy, nie jest wpisywana do KRS) i negatywną o nieuwzględnieniu wniosku - organ finansowy musi dalej prowadzić postępowanie konsekwencją będzie skierowanie do sądu sprawy.

Dwa sposoby uiszczenia grzywny:

 1. skazanie sprawcy - grzywna jest zaliczana na poczet grzywny wskazanej w wyroku,

 2. uniewinnienie sprawcy - grzywna jest znaczna wraz z odsetkami dla oskarżonego.

Trzecia instytucja: odstąpienie od wymierzenia kary - art. 19:

Dwie sytuacje wskazane w kodeksie:

 1. art. 14 § 2 kk - 22 § 2 kodeksu karno-skarbowego

  1. art. 22 § 2 k - 20 § 2 kodeksu karno-skarbowego - odpowiedzialność podżegacza i pomocnika, gdy czynu nie usiłowano dokonać,

  2. art. 11 § 2 i 3 - odstąpienie,

  3. art. 10 § 5 - błąd co do okoliczności wyłączających

  4. art. 77 § 4 - możliwość odstąpienia od kary w przypadku wpłacenia przez płatnika lub inkasenta kary,art. 77 § 5 - 77 i 57 § 2 - niewypłaceni w terminie podatku.

 2. art. 19 § 1:

  1. pkt 1: wskazuje grupę przepisów -art. 37 § 1 i 38 § 2 - są wyłączone z możliwości instytucji wyłączenia:

  2. przesłanka formalna: pkt ten może być zastosowany wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą nie przekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą,

  3. przesłanka materialna: stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny.

 3. pkt 2: dotyczy sprawców wykroczeń skarbowych - szczególne uwzględnienie sprawcy przy wymiarze kary, cechy charakteru i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste zachowania się po popełnieniu wykroczenia.

 

Pozytywy - sąd może odstąpić od wymierzenia kary, ale zgodnie z art. 19 § 3:

 • sąd może zastosować środek karny,

 • sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego w warunkach tej instytucji,

 • zatarcie skazania za przestępstwa skarbowe następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia - art. 107 § 5 i 6 kk - 20 § 2 kodeksu karno-skarbowego.

 Zobacz także