Śledź nas na:Odpowiedzialność cywilno-prawna i odpowiedzialność karno-prawna

Odpowiedzialność cywilno-prawna - ochrona strzeże prywatnych interesów podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich.

Jest ona realizowana poprzez wytyczanie powództw do określonego organu - najczęściej Sądu. O tym jaki to będzie Sąd decydować będzie wartość przedmiotu sporu: Jeżeli żądanie będzie dotyczyło zapłaty do 75 tys. wówczas kierujemy do Sądu Rejonowego, jeżeli chodzi o większa sumę - do Okręgowego.

W przypadku skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego istnieje przymus adwokacki. Dwie podstawy:

odpowiedzialność kontraktowa - to odpowiedzialność z umowy. Pomiędzy podmiotami zawarta jest umowa, w której zawarte są prawa i obowiązki obu stron.

odpowiedzialność deliktowa - nie ma umowy, a osoba bezprawnie narusza prawa innego podmiotu.

 

Roszczenia osoby, która uważa, iż jej prawa osobiste zostały naruszone. Może żądać:

  • zaniechania działania, które naruszają jej prawa;

  • usunięcia skutków tego naruszenia. Może to polegać na złożeniu publicznego oświadczenia woli.

  • przyznania odpowiedniej sumy (na wskazany przez twórcę cel społeczny).

 

Po śmierci twórcy o ochronę majątkowych praw autorskich może wystąpić:

  • małżonek

  • dzieci

  • rodzeństwo

 

Odpowiedzialność karna, może mieć miejsce:

  • plagiat - kradzież intelektualna, bezprawne przypisanie sobie autorstwa utworu, wymierzona jest w autorskie prawa osobiste. Może mieć charakter: jawny (kiedy przejmujemy cały, cudzy utwór) lub ukryty (reprodukcja cudzego utworu w ukrytych elementach).

  • piractwo - oznacza czerpanie korzyści bez uzyskania zgody uprawnionego podmiotu i jego rozpowszechnianie

  • paserstwo - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej osoba nabywa przedmiot będący nośnikiem utworu lub pomaga w jego zbyciu.

 Zobacz także